O co usilujeme

Naše poslání

1200px Logo of Renew Europe svg

Historický okamžik

Nastal historický okamžik. Volby v roce 2019 byly pro občany příležitostí zvolit si, v jaké Evropě by si přáli žít. Evropané přišli k volbám ve větším počtu než kdykoli předtím a dali nám silnější hlas, abychom mohli vybudovat silnější Evropu pro budoucnost.

Naše skupina se už rozhodla.

Pro nás vždy existovala jen jediná cesta vpřed. Pro nás je Evropa naší budoucností a stojí za to se za ni bít. Evropská unie má šanci se obnovit a přinášet řešení velkých otázek dneška, plnit očekávání našich občanů a nabízet jim reálnou přidanou hodnotu, díky níž si uvědomí, že Evropská unie má na jejich životy pozitivní vliv. Náš závazek je jednoznačný: Evropu chceme změnit právě proto, že věříme v její budoucnost!

Naše Evropa, jedna Evropa

Má-li být Evropská unie silná, musí být stejně tak projektem evropského sjednocení po skončení studené války, jako byla mírovým projektem po druhé světové válce. Podstatným prvkem naší budoucí Evropy musí být její opětovné sjednocení v procesu skutečné, těsné integrace všech evropských zemí od východu na západ a od severu na jih.

Návrat k nadějím Evropy

V době poznamenané klimatickou krizí, konflikty na našich hranicích, terorismem, ekonomickými problémy a dlouhodobou nezaměstnaností se chceme vrátit k původním evropským hodnotám míru, svobody a prosperity. Občané v celé Evropě požadují, abychom dělali více. Chceme oživit humanistickou identitu Evropy, a proto jádrem našich priorit budou vždy občané. Hospodářský růst, ochrana životního prostředí, spravedlivá soutěž, konvergence, práva a odpovědnost jdou ruku v ruce. Jednotná Evropa je lepším nástrojem k nalezení řešení, která nám umožní vyváženým způsobem reagovat na migrační pohyby, zvyšovat investice do inovací a dovedností a přispívat k digitální transformaci.

Udržitelný kontinent pro budoucí generace

Musíme převzít odpovědnost tam, kde jiní zpochybňují nutnost chránit životní prostředí. Snažit se vdechnout Evropě nový život má totiž smysl pouze tehdy, bude-li životní prostředí zachováno pro příští generace a podaří-li se uskutečnit transformaci, díky níž budou naše omezené zdroje využívány udržitelným, cyklickým způsobem. V Paříži v roce 2015 jsme všichni přijali své závazky. Nyní je čas začít tyto závazky plnit pomocí účinných nástrojů a způsobem, který bude technologicky zcela neutrální. To bude naší prioritou. Jsme přesvědčeni, že povinnost chránit životní prostředí jde ruku v ruce s hospodářskou prosperitou. Dosáhneme-li jednoho, budeme mít i druhé.

Podpora demokracie a obrana právního státu a lidských a základních práv

V Unii našich představ je plně respektována demokracie a práva každého člověka. Jsou v ní zaručeny spravedlivé volby, práva opozice, svobodný tisk a sdělovací prostředky a je v ní dodržována svoboda vědeckého výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Musíme také dělat více pro zabezpečení práv všech občanů a pro rovnost pohlaví, více bojovat proti xenofobii a více chránit národní a kulturní menšiny a snažit se, aby se společnost, v níž žijeme, i nadále vyznačovala tolerancí. Rozhodně odmítáme nacionalistická a neliberální hnutí, která se rozmáhají v některých částech Evropy.

V Evropě našich představ je plně respektován právní stát: zákon musí být nadřazen zájmům moci a peněz, musí být zaručena nezávislost justice a dělba moci a chráněna práva jednotlivců a ohrožených skupin a je nutné bojovat proti korupci. Jsme odhodláni čelit destruktivním a rozdělujícím snahám populistů a nacionalistických extremistů na celém kontinentu a odmítáme spolupráci s kterýmkoli politikem nebo politickým uskupením, kteří se nehlásí k základním hodnotám Evropské unie a demokratické správy.

Více prosperity v Evropě

EU byla a je důležitým nástrojem zvyšování prosperity v Evropě. Musíme však učinit více pro to, abychom prosperitu přinesli každému a plně využívali potenciálu jednotného trhu. Protože mezi hospodářským a sociálním pokrokem existuje úzká spojitost, je nesmírně důležité investovat do reálné hospodářské, sociální a fiskální konvergence ve všech evropských regionech a posílit naši konkurenceschopnost dokončením vnitřního trhu, a to zvláště v digitálním odvětví, kde je stále zapotřebí mnohé vykonat. Je také třeba rozšířit náš vnější trh prostřednictvím otevřené obchodní politiky, která bude i nadále patřit k hnacím silám naší prosperity, pokud ovšem otevřenost bude provázena reciprocitou a udržitelností.

Musíme také poskytovat politické a finanční zdroje k tomu, aby se vhodným způsobem vyvíjely standardy ve vzdělávání, zdravotní péči a sociální politice, které jsou tolik potřebné, chceme-li zajistit všem evropským občanům důstojný život. Musíme plně využívat potenciálu jednotného trhu v Evropě a dosáhnout toho, aby nové podniky a pracovní příležitosti vznikaly právě na našem kontinentě. Musíme proto v Evropě ještě více rozšiřovat možnosti inovací a výzkumu a zejména dbát na to, aby nové objevy a inovace vedly ke vzniku nových podniků a pracovních příležitostí v Evropě a nebyly exportovány na jiné kontinenty. To bude fungovat pouze tehdy, dokáže-li Evropa současně zajistit rovné podmínky pro všechny a bude-li vytvářet prostředí příznivé pro spravedlivou soutěž s našimi hlavními konkurenty v sociální, fiskální či environmentální oblasti.

Silnější Evropa

Evropa musí jednat v prvé řadě v zájmu občanů a vyvíjet činnost všude tam, kde evropské státy nemohou účinně jednat každý sám za sebe, ať už jde o změnu klimatu, hospodářskou a měnovou politiku, odolné rozpočty a stabilitu naší společné měny, bezpečnost a obranu, obchod, ekologickou a zemědělskou transformaci, imigraci a integraci nebo digitální změny. Úspěch evropské integrace je inspirací a vzorem pro ostatní evropské státy. Ve všech těchto oblastech musí být Evropa efektivnější, protože představuje optimální úroveň, na níž je třeba vyvíjet činnost.

V naší snaze vdechnout evropskému projektu nový život budou našimi partnery evropští občané. Budeme dbát o to, aby jejich hlasy byly slyšet a aby jim tvůrci evropských politik a priorit naslouchali. Občané se na nás mohou spolehnout, pokud jde o vybudování a upevnění silné Evropy. Evropy moderní, která bude svého společného mocenského a regionálního potenciálu využívat vhodným způsobem k budování lepší Evropy. Musí se stát užitečnou realitou, prostorem míru, pokroku, demokracie, prosperity a bezpečnosti.

18. června 2019

Share: