Hvad vi står for

Missionsbeskrivelse

1200px Logo of Renew Europe svg

Et historisk øjeblik

Dette er et historisk øjeblik. Valget i 2019 gav borgerne mulighed for at vælge, hvilket Europa de ønsker at leve i. Flere europæere end nogensinde før mødte op ved valgstederne og stemte for at give os en stærkere stemme til at opnå et stærkere Europa i fremtiden.

Vores gruppe har allerede truffet sit valg.

For os har der altid kun været én vej frem. For os er Europa vores fremtid, og for os er Europa værd at kæmpe for. Den Europæiske Union har mulighed for at forny sig selv og blive i stand til at levere på de større spørgsmål, levere på borgernes forventninger og levere en håndgribelig merværdi, der sætter borgerne i stand til at forstå, hvordan den påvirker deres liv positivt. Vores engagement er klart: Det er, fordi vi tror på Europas fremtid, at vi ønsker at forandre det!

Vores Europa, ét Europa

For at Den Europæiske Union kan være stærk, skal den være både et projekt om europæisk forening efter Den Kolde Krig og et projekt om fred efter Anden Verdenskrig. Det at forene Europa gennem en ægte og dyb proces med integration af alle europæiske lande, fra øst til vest og fra nord til syd, skal også fremover være et centralt element i vores fremtidens Europa.

Fornyelse af Europas løfter

Vi foreslår at gøre de originale europæiske værdier gældende på ny: fred, frihed, velstand, og det i en tid med klimakrise, konflikter ved vores grænser, terrorisme, økonomiske udfordringer og varig arbejdsløshed på vores kontinent. Overalt i Europa kræver borgerne mere handling. Vi ønsker at genoplive Europas humanistiske identitet ved altid at sætte borgerne i centrum for vores prioriteter. Økonomisk vækst, miljømæssig bæredygtighed, fair konkurrence, konvergensrettigheder og ansvarlighed går hånd i hånd. Et forenet Europa er et bedre redskab til at finde løsninger med hensyn til, hvordan man reagerer afbalanceret på migrationsstrømme, og til at investere mere og mere i innovation og færdigheder og drive den digitale omstilling fremad.

Et bæredygtigt kontinent til gavn for de kommende generationer

Vi er nødt til at tage ansvar, hvor andre tvivler på økologi som en bydende nødvendighed. Fordi genopfindelsen af Europa kun vil give mening, hvis de kommende generationer kan leve i et bevaret miljø og lykkes med omstillingen til en bæredygtig og cirkulær brug af vores begrænsede ressourcer. Vi har alle afgivet løfter i Paris i 2015, og nu er tiden inde til at levere på løfterne med effektive instrumenter og en fuldstændig teknologineutral tilgang. Det er vores prioritet. For os går økologi som en bydende nødvendighed hånd i hånd med det at skabe økonomisk velstand. Det ene indbefatter det andet og omvendt.

Fremme af demokrati og forsvar af retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder

Den Union, vi ønsker, er en union, hvor demokrati og hvert eneste menneskes rettigheder respekteres til fulde. Retfærdige valg, oppositionens rettigheder og en fri presse og frie medier såvel som fri videnskab og akademisk undervisning. Vi er også nødt til at gøre mere for beskyttelsen af alle borgeres ret, ligestillingen, kampen mod fremmedhad, beskyttelsen af nationale og kulturelle mindretal og for at sikre, at det samfund, vi lever i, forbliver tolerant. Vi forkaster på det kraftigste de nationalistiske eller illiberale bevægelser, der vinder stærkt frem i nogle dele af Europa.

Det Europa, vi ønsker, er et Europa, hvor retsstatsprincippet respekteres til fulde: Loven skal stå over magt- og pengeinteresser, retsvæsenets uafhængighed og magtens tredeling skal sikres, enkeltpersoners og sårbare gruppers rettigheder skal beskyttes, og korruption skal bekæmpes. Vi forpligter os til at kæmpe imod populisters og ekstremistiske nationalisters aktiviteter, der er ødelæggende og sår splid overalt på kontinentet, og til at afvise samarbejde med enhver politisk aktør eller gruppe, som ikke respekter kerneværdierne i Den Europæiske Union og demokratisk regeringsførelse.

Et mere velstående Europa

EU har været et vigtigt redskab til at øge velstanden i Europa. Men vi er nødt til at gøre mere for bedre at sprede velstand ud til alle og udnytte det indre markeds potentiale til fulde. Eftersom økonomiske fremskridt og sociale fremskridt er indbyrdes forbundne, er det afgørende at investere i reel økonomisk, social og finanspolitisk konvergens i alle Europas regioner og styrke vores konkurrenceevne ved at fuldføre det indre marked, navnlig i den digitale sektor, hvor der stadig er meget at gøre, og udvide vores ydre marked ved hjælp af en åben handelspolitik, som fortsat vil være en drivkraft for vores velstand, forudsat at åbenhed ledsages af gensidighed og bæredygtighed.

Derudover er vi nødt til at stille de nødvendige politiske og finansielle ressourcer til rådighed til at indrette de uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale standarder, der er nødvendige for at sikre alle europæiske borgeres værdighed. Vi er nødt til fuldt ud at udnytte potentialet i det indre marked i Europa og sikre, at det er på vores kontinent, at der skabes nye virksomheder og arbejdspladser. Derfor er vi nødt til at forbedre innovations- og forskningsmulighederne i Europa endnu mere, og vigtigst af alt sikre, at nye opdagelser og innovationer kan skabe nye virksomheder og arbejdspladser i Europa i stedet for at blive eksporteret til andre kontinenter. Dette vil kun fungere, hvis Europa også sikrer lige konkurrencevilkår og fremmer regler, der fører til fair konkurrence på det sociale, skattemæssige og miljømæssige område i forhold til vores største konkurrenter.

Styrkelse af Europa

Europa skal handle først i borgernes interesse, og Europa skal handle, når de europæiske stater ikke er i stand til at gøre det effektivt alene, hvad enten det drejer sig om klimaændringer, økonomisk og monetær politik, stabilitet i budgetter og den fælles valuta, sikkerhed og forsvar, handel, økologisk og landbrugsmæssig omstilling, indvandring og integration eller digitale ændringer. Succeshistorien om Europas integration er en kilde til inspiration for andre europæiske lande. På hvert af disse områder skal Europa gøre det bedre, fordi Europa er det effektive niveau for handling.

Europas borgere vil være vores partnere i genopfindelsen af det europæiske projekt, og vi vil sikre, at deres stemme bliver hørt og lyttet til i processen med at udvikle europæiske politikker og prioriteter. De kan regne med, at vi opbygger og styrker den europæisk magt. Et moderne Europa, der anvender fælles styrke og regionale potentialer på passende vis til at opbygge et bedre Europa. Det skal være en nyttig virkelighed, et område med fred, fremskridt, demokrati, velstand og beskyttelse.

18. juni 2019

Share: