RE on the Ground | Ever closer Union. The Bulgarian contribution to full European integration

Date:

Share:

RE Roundtables SM Bulgaria Closer Union Landscape

Driven by the desire to further involve citizens in discussing Europe ahead of the important 2024 elections, the Renew Europe Group in the European Parliament is launching a new series of events called “Renew Europe On The Ground”, with the first session taking place on 18th September 2023 in Sofia, Bulgaria.

The event in Sofia, titled "Ever closer Union – the Bulgarian contribution to full European integration" will offer an open discussion with citizens in Bulgaria with the participation of Members from the Renew Group, each looking at a different angle of advancing European integration.

The event aims at diving into the Treaty objective for ‘Ever closer Union among the peoples of Europe’ and the approximation of the Union policies, tools and opportunities for a sustainable future, while allowing for an open and interactive discussion between Bulgarian citizens and MEPs from Renew Europe. In doing so we aim to facilitate a close exchange that embraces challenges in an informal way, reducing the distance between citizens and the European institutions.

Водена от желанието да задълбочи включването на гражданите в обсъждането на Европа преди важните избори през 2024 г., група "Обнови Европа" в Европейския парламент, стартира нова поредица от събития, под наслов „Renew Europe On The Ground“,чиео първо издание ще се проведе на 18 септември 2023г. в София, България.

Събитието в София, озаглавено „Все по-близък Съюз - приносът на България за пълна европейска интеграция“ ще предложи открита дискусия с граждани в България с участието на членовете на "Обнови Европа", всеки от които ще разгледа от различен ъгъл напредъка на европейската интеграция.

Събитието цели да навлезе в целите на Договорите за „Все по-тесен съюз между народите на Европа“ и сближаването на политиките, инструментите и възможностите на Съюза за осигуряване на устойчиво бъдеще, като същевременно предостави възможност за открита и интерактивна дискусия между българските граждани и членовете на ЕП от група "Обнови Европа". По този начин се стремим да улесним комуникацията по отношение на текущите предизвикателства по неформален начин, намалявайки дистанцията между гражданите и европейските институции.

Share:

Stay up to date

Sign up to receive newsletters and communications from Renew Europe

I am a journalist
Subscription categories
* Please note that EN is the main communication language