Waar wij voor staan

Missieverklaring

1200px Logo of Renew Europe svg

Een historisch moment

Dit is een historisch moment. Bij de verkiezingen van 2019 kregen de burgers de kans te kiezen in wat voor Europa zij willen leven. Nooit eerder gingen zoveel Europeanen stemmen, en zij hebben ons een sterkere stem gegeven om te zorgen voor een sterker Europa in de toekomst.

Onze fractie heeft alvast kant gekozen. Wij hebben altijd maar één weg vooruit gezien. Wij zien Europa als onze toekomst en willen ervoor vechten. De Europese Unie heeft de kans zich te vernieuwen, oplossingen te vinden voor essentiële vraagstukken en de verwachtingen van de burgers waar te maken. Ze kan voor tastbare toegevoegde waarde zorgen, zodat de burgers beter begrijpen hoe de EU een positieve invloed op hun leven heeft. Wij zijn duidelijk: het is omdat we in de toekomst van Europa geloven, dat we het willen veranderen!

Ons Europa, één Europa

Als de Europese Unie sterk wil zijn, moet ze het Europese eenwordingsproject van na de Koude Oorlog combineren met het vredesproject van na de Tweede Wereldoorlog. De hereniging van Europa via een echt en diepgaand integratieproces voor alle Europese landen – van oost naar west en van noord naar zuid – moet een sleutelelement blijven van ons Europa van de toekomst.

De Europese opnieuw opnemen

Wij willen de oorspronkelijke Europese waarden – vrede, vrijheid en welvaart – opnieuw opnemen in tijden van klimaatcrisis, conflicten aan onze grenzen, terrorisme, economische uitdagingen en blijvende werkloosheid op ons continent. In heel Europa roepen burgers op tot meer actie. We willen de humanistische identiteit van Europa nieuw leven inblazen door de burgers steeds centraal te plaatsen in onze prioriteiten. Economische groei, ecologische duurzaamheid, eerlijke mededinging, rechten en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Een verenigd Europa is een doeltreffender instrument om een evenwichtig antwoord op migratiestromen te vinden, meer te investeren in innovatie en vaardigheden en de digitale transformatie een impuls te geven.

Een duurzaam continent voor de komende generaties

Terwijl anderen de ecologische uitdagingen in vraag stellen, moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Europa opnieuw uitvinden heeft immers alleen zin als we het milieu voor de komende generaties beschermen en we erin slagen de overgang te maken naar een duurzaam en circulair gebruik van onze eindige grondstoffen. Het is nu het moment om de belofte die we in 2015 in Parijs samen hebben gemaakt, waar te maken door middel van doeltreffende instrumenten en een strikt technologieneutrale benadering. Dit wordt onze prioriteit. Het aanpakken van de ecologische uitdagingen gaat volgens ons hand in hand met het waarborgen van de economische welvaart: het ene kan niet zonder het andere.

De democratie promoten en de rechtstaat, de mensenrechten en de grondrechten verdedigen

De Unie die wij willen is een Unie waarin de democratie en de rechten van iedere mens ten volle worden geëerbiedigd, waar verkiezingen eerlijk zijn, de oppositie rechten heeft, en de vrijheid van de pers en media, de wetenschap en het academisch onderwijs gewaarborgd zijn. Bovendien moeten we meer doen om de rechten van alle burgers en gendergelijkheid te waarborgen, xenofobie te bestrijden, nationale en culturele minderheden te beschermen en ervoor te zorgen dat de maatschappij waarin wij leven tolerant blijft. We verwerpen met klem de nationalistische of illiberale bewegingen die in sommige delen van Europa in opmars zijn.

In het Europa dat wij willen, wordt de rechtsstaat ten volle geëerbiedigd. De wet moet voorrang krijgen boven macht en geld, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de scheiding der machten moeten worden verzekerd, de rechten van individuen en kwetsbare groepen moeten worden beschermd en corruptie moet worden bestreden. We verbinden ons ertoe de destructieve verdeeldheid die wordt gezaaid door populisten en extremistische nationalisten op heel het continent tegen te gaan en zullen niet samenwerken met politieke actoren en groeperingen die de basiswaarden van de Europese Unie en de democratie niet eerbiedigen.

Een welvarender Europa

De EU is een belangrijk instrument geweest om meer welvaart te creëren in Europa. We moeten echter meer doen om iedereen te laten genieten van die welvaart en om het potentieel van de eengemaakte markt ten volle te benutten. Economische en sociale voortuitgang zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het van cruciaal belang te investeren in echte economische, sociale en fiscale convergentie in alle regio’s van Europa. Ook moeten we ons concurrentievermogen versterken door de eengemaakte markt te voltooien – met name in de digitale sector, waar nog veel werk aan de winkel is – en onze externe markt uitbreiden door middel van een open handelsbeleid. Dit zal onze welvaart blijven stimuleren, op voorwaarde dat die openheid samengaat met wederkerigheid en duurzaamheid.

Bovendien moeten we voorzien in de nodige politieke en financiële middelen om de onderwijs-, gezondheids- en sociale normen vast te stellen die nodig zijn om de waardigheid van alle Europese burgers te verzekeren. We moeten het potentieel van de eengemaakte markt in Europa ten volle benutten en ervoor zorgen dat het op ons continent is dat nieuwe bedrijven worden opgezet en nieuwe banen worden geschapen. Daarom moeten we de mogelijkheden voor innovatie en onderzoek in Europa nog verder uitbreiden, en moeten we er vooral voor zorgen dat nieuwe ontdekkingen en innovaties kunnen leiden tot nieuwe bedrijven en banen in Europa in plaats van dat ze naar andere continenten worden geëxporteerd. Dit kan alleen werken als Europa ook een gelijk speelveld waarborgt en regels bevordert die leiden tot eerlijke mededinging met onze concurrenten op sociaal, fiscaal of milieugebied.

Europa versterken

Europa moet in de eerste plaats in het belang van zijn burgers handelen, wanneer de Europese lidstaten dat niet op een doeltreffende manier alleen kunnen doen. Het gaat daarbij om gebieden als de klimaatverandering, economisch en monetair beleid, de soliditeit van de begrotingen en de stabiliteit van onze gemeenschappelijke munt, veiligheid en defensie, handel, de ecologische- en landbouwtransitie, immigratie en integratie en digitale verandering. Het succesverhaal van de Europese integratie kan als inspiratie dienen voor andere Europese landen. Op elk van deze gebieden moet Europa het beter doen, aangezien het op dit niveau is dat de meest doeltreffende resultaten kunnen worden geboekt.

De burgers van Europa zullen onze partners zijn bij het opnieuw vormgeven van het Europese project en wij zullen ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord bij de ontwikkeling van Europees beleid en Europese prioriteiten. Ze kunnen op ons rekenen om de Europese macht op te bouwen en te versterken: een modern Europa, waarin op passende wijze gebruik wordt gemaakt van zijn gemeenschappelijke kracht en regionaal potentieel om te bouwen aan een beter Europa. Europa moet een nuttige realiteit zijn en een gebied van vrede, vooruitgang, democratie, welvaart en bescherming.

18 juni 2019

Share: