European Commission must not give in to Polish Government's 'contrived' court decision on the primacy of EU law

Author: Caroline Rhawi

Date:

Share:

The Polish Constitutional Tribunal - controlled by the PiS Government - today issued a decision stating that Polish law has primacy over EU law. The Renew Europe Group strongly condemns this ruling, which comes upon the request of Prime Minister Mateusz Morawiecki and marks another step away from the European Union and its fundamental values.

We urge the European Commission to stand firm and reject attempts by the Polish Government to use this decision for blackmail.

Malik Azmani, First Vice-President of Renew Europe, comments on the verdict:

"Today's ruling marks a constitutional crisis, contrived by the ruling PiS Government, which throws Polish membership of the EU into turmoil. The European Commission must stand firm for the Rule of Law and reject any blackmail attempts by the Polish Government. The PiS Government has created a crisis, but it is Polish citizens' rights that are at risk. Polish citizens are EU citizens and deserve the full protections and rights offered by EU law.

The EU's legal order is based on the primacy of EU law, and every country which joined the EU signed up to the principle. The Renew Europe Group again calls on the European Commission to trigger the rule of law conditionality mechanism and refrain from approving the Polish Recovery and Resilience Plan until it is certain that the EU's fundamental values and laws are upheld in Poland.

Michal Šimečka, Vice-President of the Renew Europe Group, concludes:

"The governing elite in Poland is determined to take the country out of the EU's legal order and subject the application of EU law to the whims of the executive. PiS politicians know that there is little to no public support for damaging Polish membership of the EU. So instead they turn to the delegitimized Constitutional Tribunal, an institutional asset they captured early on in their ruling tenure, to obtain a decision that undermines the foundation of the EU.

- ENDs -

POLISH VERSION:

KOMISJA EUROPEJSKA NIE MOŻE ULEC CELOWO STWORZONEJ PRZEZ POLSKI RZĄD DECYZJI SĄDU NEGUJĄCEJ PRYMAT PRAWA UE

Polski Trybunał Konstytucyjny - kontrolowany przez rząd PiS - wydał dziś orzeczenie stwierdzające, że prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem unijnym. Grupa Renew Europe zdecydowanie potępia to orzeczenie, które zostało wydane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego i oznacza kolejny krok oddalający Polskę od Unii Europejskiej i jej podstawowych wartości.

Wzywamy Komisję Europejską do zajęcia zdecydowanego stanowiska i odrzucenia prób wykorzystania tej decyzji przez polski rząd do szantażu.

Malik Azmani, pierwszy wiceprzewodniczący Renew Europe, komentuje wyrok następująco:

"Dzisiejsze orzeczenie oznacza kryzys konstytucyjny, wymyślony przez rząd PiS, który rzuca na szalę członkostwo Polski w UE. Komisja Europejska musi zdecydowanie opowiedzieć się za praworządnością i odrzucić wszelkie próby szantażu ze strony polskiego rządu. Rząd PiS wywołał kryzys, ale to prawa polskich obywateli są zagrożone. Obywatele polscy są obywatelami UE i zasługują na pełną ochronę i prawa oferowane przez prawo UE."

Porządek prawny UE opiera się na nadrzędności prawa unijnego, a każdy kraj, który przystąpił do Wspólnoty, podpisał się pod tą zasadą. Grupa Renew Europe ponownie wzywa Komisję Europejską do uruchomienia mechanizmu warunkowości praworządności i wstrzymania się z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy do czasu uzyskania pewności, że podstawowe wartości i prawa UE są w Polsce przestrzegane.

Michal Šimečka, wiceprzewodniczący Renew Europe Group, podsumowuje:

"Elita rządząca w Polsce jest zdeterminowana, aby wyprowadzić kraj z porządku prawnego UE i podporządkować stosowanie prawa unijnego kaprysom władzy wykonawczej. Politycy PiS wiedzą, że poparcie społeczne dla niszczenia członkostwa Polski w UE jest niewielkie lub żadne. Zamiast tego zwracają się więc do delegitymizowanego Trybunału Konstytucyjnego, instytucjonalnego atutu, który zdobyli na początku swoich rządów, aby uzyskać decyzję podważającą fundamenty UE."Share:

Stay up to date

Sign up to receive newsletters and communications from Renew Europe

I am a journalist
Subscription categories
* Please note that EN is the main communication language